เลสิค || Laser Assisted In Situ Keratomileusis||

เลสิค  เป็นวิวัฒนาการในการแก้ไขสายตาที่ผิดปกติทั้งสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง โดยอาศัยเครื่อง Excimer Laser ซึ่งโรงพยาบาลยันฮีพร้อมที่จะให้การผ่าตัดรักษาด้วยเครื่อง
เลเซอร์ รุ่นที่ 4 (4th General Wavefront Laser) ซึ่งให้ความแม่นยำสูงสุดในปัจจุบัน

ข้อดีของการรักษาด้วยเลสิค

      - เลสิคเป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติอย่างถาวร
      - ใช้เวลาในการผ่าตัดและการพักฟื้นสั้น แผลหายเร็ว
      - ไม่ต้องฉีดยา เพียงแต่ใช้ยาชาหยอดตา และไม่มีการแย็บแผล
      - การมองเห็นชัดเจนขึ้น ลดการพึ่งพาแว่น และคอนแทคเลนส์
      - เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพบางอาชีพ
      - เพิ่มความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต
      - เพิ่มความคล่องตัวในการประกอบกิจกรรม งานอดิเรก หรือกีฬา โดยเฉพาะกีฬา
        ทางน้ำ  และกีฬากลางแจ้ง
      - เสริมสร้างบุคลิกภาพ และเพิ่มความมั่นใจ

แนะนำโรงพยาบาลยันฮี (About Us)

โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ มีอาคารทันสมัยเชื่อมต่อกัน 3 อาคาร
ประกอบด้วย อาคารยันฮีสูง 10 ชั้น, อาคาร INTER1 สูง 15 ชั้น และอาคาร INTER 2
สูง10 ชั้น โดยเปิดให้บริการรักษาด้านความสวยความงามและโรคทั่วไปครบทุกสาขา 

คณะแพทย์และทันตแพทย์

โรงพยาบาลยันฮี มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านโรคทั่วไป ความสวยความงาม
และการแพทย์ทางเลือก ที่พร้อมจะให้บริการตรวจรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์
เฉพาะทางประจำโรงพยาบาลกว่า 155 ท่าน และแพทย์ที่ให้การรักษานอกเวลากว่า
125 ท่าน รวมถึงบริการที่อบอุ่น รวดเร็ว และเป็นมืออาชีพจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่
กว่า 2,000  ท่าน โดยโรงพยาบาลให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของแพทย์และบุคลากร
ทุกระดับ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงสุด

ระบบคุณภาพ

โรงพยาบาลยันฮี ได้รับมาตรฐานสากลทั้ง ISO 9001 และ 14001 ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
อย่างกว้างขวางกว่า 90 ประเทศทั่วโลกว่า เป็นมาตรฐาน สำคัญประการหนึ่งของการค้า
และการประกอบธุรกิจต่างๆ ในด้านการบริหารองค์กรโรงพยาบาลยันฮีได้รับมาตรฐาน
HA (Hospital Accreditation) เพื่อให้ผู้รับบริการได้มั่นใจกับบริการที่มีคุณภาพ
นอกจากนั้นยังได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติ JCI (Joint Commission International)
จากประเทศ สหรัฐอเมริกา เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในระดับสากลทำให้รพ.ยันฮี
ได้รับความไว้วางใจจากนานาประเทศทั่วโลก