ติดต่อเรา (Contact Us)

วันและเวลาทำการ
วัน เวลาในการ เปิด-ปิด หมายเหตุ
จันทร์-อาทิตย์ 09.00 น. - 20.00 น. -

ศูนย์เลสิคและรักษาสายตา โรงพยาบาลยันฮี
อาคาร Inter 1 ชั้น 4
454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร. 0-2-879-0300, แฟ็กซ์ 0-2435-7545

Email : info@yanhee.co.th,
            webmaster@yanhee.co.th

รถประจำทาง  

 แผนที่