ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ เกรียงไกร องคนิกูล (Dr. Kriengkrai Ongkanikul)


ความชำนาญ
เลสิค Conductive keratoplasty (CK)
โรคจอประสาทตา  ต้อกระจก

ประวัติการรักษา

พ.ศ. 2534 : ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2539 - 2541 : แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2541 : วุฒิบัตรจักษุวิทยา ราชวิทยาลัย จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน : จักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลยันฮี


อีเมล์ :
doctors@yanhee.co.th

แพทย์หญิง ปฐมานุช ตัณฑวิเชียร (Dr. Patamanuch Tantawichian)


ความชำนาญ
เลสิค Conductive keratoplasty (CK)

โรคกระจกตา  ต้อกระจก

ประวัติการรักษา

พ.ศ. 2539 : ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
พ.ศ. 2542 - 2545 : แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2545 : วุฒิบัตรจักษุวิทยา ราชวิทยาลัย จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2546 : ประกาศนีบัตรจักษุแพทย์สาขาเฉพาะทางด้านกระจกตาและ
การแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
พ.ศ. 2547 : จักษุแพทย์โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน :

จักษุแพทย์ สาขากระจกตา และแก้ไขสายตาผิดปกติ
โรงพยาบาลยันฮี

อีเมล์ : doctors@yanhee.co.th