รายการ รวมค่ารักษา (บาท)
  1. การตรวจก่อนทำเลสิค (Lasik) 500
  2. ค่าทำเลสิค (Lasik) ตา 1 ข้าง 25,000
  3. ค่าทำเลสิค (Lasik) ตา 2 ข้าง 38,000
  4. การขัดเลนส์ตาด้วยแสงเลเซอร์ 1 ข้าง 20,000
      (Photo Refractive Keractomy, PRK)  
  5. การขัดเลนส์ตาด้วยแสงเลเซอร์ 2 ข้าง 33,000
      (Photo Refractive Keractomy, PRK)